Pro školy

Cílem projektu je vytvoření nové interaktivní formy prezentace exponátů/sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě, která bude přístupná a využitelná online nebo prezenčně za pomoci digitálních technologií pro potřeby vzdělávání žáků na ZŠ a SŠ. 

Tato forma výuky je klíčem ke zlepšení kvality vzdělávání a snížení studijní neúspěšnosti žáků v předmětech jako dějepis, vlastivěda, zeměpis a přírodověda. Projekt se soustředí na zapojení digitálních technologií do výuky žáků s důrazem na interaktivní zapojení. U žáků dojde k zvýšení digitální gramotnosti a informatického myšlení. Projekt počítá se zapojením žáků se SVP, pro jejichž potřeby bude DVZ také připraven. Postupně budou představeny jednotlivé tématické bloky.