O projektu

Panoráma starého Mostecka

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2020

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022

Podpořeno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Realizátor projektu/příjemce dotace: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace

Partneři projektu: ZŠ a MŠ Litvínov – Janov, AMA – SCHOOL, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Předmětem projektu je vytvoření digitálního vzdělávacího zdroje (DVZ) v podobě virtuální reality, ve kterém budou použity exponáty/sbírky Oblastního muzea a galerie v Mostě. Zdroj má 3 části (vzdělávací moduly):

 1. Stereoskopické obrazy – „Svět kolem roku 1900“
 2. Historické fotografie Mostecka
 3. Virtuální muzeum Mostecka.

Projekt se soustředí na využití digitálních technologií ve výuce žáků s důrazem na jejich interaktivní zapojení. Tato forma je klíčem k zatraktivnění výuky předmětů (dějepis, vlastivěda, zeměpis či přírodověda) a ke zvýšení kvality vzdělávání. U žáků dojde také ke zvýšení digitální gramotnosti a informatického myšlení.

Projekt počítá i se zapojením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro jejichž potřeby bude DVZ také připraven.

DVZ spadá do oblasti kultury, zachování kulturního dědictví, ale i ochrany přírody.

Cílem projektu je prostřednictvím nového digitálního vzdělávacího zdroje s názvem „Panoráma starého Mostecka“ zvýšit kvalitu vzdělávání žáků a jejich povědomí o regionální historii (dějepisu), vlastivědě, zeměpisu a přírodě (ve smyslu vývoje/ekologie krajiny).

DVZ nabídne pro dnešní žáky velmi zajímavou, atraktivní digitální formu výuky, a přiblíží Mostecko, které je přímo zasažené plošnou těžbou hnědého uhlí, dynamicky se v čase mění (38 obcí na okrese Most zaniklo beze stopy) a v rámci ČR nenachází srovnání. Pro děti je dnes obtížné dokonce rozlišit původní a nepůvodní terén, natož aby se dokázaly orientovat ve svém okolí i v různých mapách. Náhodně zachycené obrazy minulosti nedokážou spojit s dnešní realitou, protože jim k tomu chybí průvodce. Rozsáhlý fond obrazové dokumentace ze sbírky Oblastního muzea a galerie v Mostě nemá v regionu konkurenci, a pokrývá téměř celé Mostecko počínaje osmdesátými roky 19. století. Tento fond by mohl ideálně posloužit k dosažení hlavního cíle projektu, avšak není zdigitalizován, což jeho využití ve velké míře znemožňuje. Stejně tak i trojrozměrné exponáty podléhající přísné ochraně z hlediska péče a podmínek uložení, což je činí v mnoha ohledech pro vzdělávání nedostupnými.

Jedním z důležitých cílů projektu je právě tento rozsáhlý fond obrazové dokumentace a trojrozměrných exponátů zdigitalizovat a vhodným způsobem za pomoci digitálních technologií – virtuální reality – zpřístupnit k interaktivnímu vzdělávání žáků.

Cílová skupina projektu:

Žáci 2. stupně základních škol a žáci středních škol. Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Aktivity projektu jsou rozloženy do 3 let trvání projektu a jedná se o:

 • Řízení projektu
 • Výběr a skenování exponátů z muzejních sbírek pro všechny 3 vzdělávací moduly
 • Tvorba vzdělávacího modulu č. 1 – Stereoskopické obrazy – Svět kolem roku 1900
 • Průběžné a finální ověřování modulu č. 1 na partnerských školách, vyhodnocení
 • Tvorba vzdělávacího modulu č. 2 – Historické fotografie Mostecka
 • Průběžné a finální ověřování modulu č. 2 na partnerských školách, vyhodnocení
 • Tvorba vzdělávacího modulu č. 3 – Virtuální muzeum Mostecka
 • Průběžné a finální ověřování modulu č. 3 na partnerských školách, vyhodnocení

Realizační tým projektu:

 • Metodik
 • Odborný řešitel
 • Programátor
 • Grafik
 • Ověřující učitelé z partnerských škol
 • Nezávislí posuzovatelé
 • Projektový manažer
 • Finanční manažer
 • Koordinátor aktivit

 

Projekt Panoráma starého Mostecka realizuje Oblastní muzeum a galerie v Mostě.