Měsíc: Leden 2022

Pilotní ověřování Modulu 1 se studenty s Aspergerovým syndromem

První týden v lednu 2022 se po dohodě s Oblastním muzeem a galerií v Mostě (zastoupeným ředitelem Mgr. Michalem Soukupem) a Speciálním pedagogickým centrem v Ústí nad Labem (zastoupeným terapeutem Mgr. Lukášem Prostředním) uskutečnila pilotáž virtuální reality Modulu 1 se studenty s Aspergerovým syndromem a jejich rodiči z celého Ústeckého kraje.

Speciální pedagogické centrum Ústí nad Labem (dále jen „SPC“) zajišťuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby klientům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům, kteří mají tyto klienty ve své péči. Od loňského roku v případě dětí i dospívajících s Aspergerovým syndromem (dále jen „AS“) úzce spolupracuje se Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem (zastoupenou ředitelkou Mgr. Janou Linhartovou), která vědeckou nebo lidovou část knihovny jednou měsíčně propůjčuje SPC pro konání tzv. „Pasažérů v knihovně“, což je společenské setkání pro studenty s diagnózou AS.

Aspergerův syndrom (AS) patří mezi poruchy autistického spektra. Vyznačuje se především potížemi v komunikace a sociálním chování, které jsou v rozporu s průměrným až nadprůměrným intelektem a řečovými schopnostmi (pasivní slovní zásoba bývá velmi bohatá, vývoj řeči není opožděn). Emoční a sociální inteligence je snížena, stejně jako schopnost porozumět běžným společenským situacím. V důsledku špatného rozpoznávání záměrů a úmyslů ostatních mohou být nositelé této poruchy v dětském věku snadno manipulováni, protože se z toho jejich vrstevníci pokusí těžit. Lidé s Aspergerovým syndromem jsou někdy považováni za neempatické, což ovšem neznamená, že nejsou s někým schopni soucítit. Jedná se o celoživotní úkaz, který je potenciálně handicapem. Lidé s Aspergerovým syndromem mívají problém porozumět ironii, sarkasmu a najít si přátele.

Po dohodě s terapeutem nebyl po studentech vyžadován zápis do prezenční listiny, aby byla zachována jejich anonymita. Po vzájemné dohodě bylo přistoupeno pouze k obecné sumarizaci účastníků pilotáže. Zúčastnilo se jí celkem 7 studentů – 2 dívky a 5 chlapců. Dívky ve věku 13 a 17 let, první z nich studentka víceletého Gymnázia, druhá z nich studentka střední školy s maturitou. Tři chlapci byli ve věku 14 let a studují základní školu, 2 chlapci byli ve věku 15 a 17 let a studují střední školu. Jeden z chlapců byl navíc špatně slyšící, ale díky doprovodu, který ovládal znakovou řeč, neměl nejmenší problém přizpůsobit se virtuální realitě, přestože neslyšel všechny pokyny průvodce nahrané v brýlích pro virtuální realitu. Díky doprovodu a nadměrné schopnosti chlapce odezírat ze rtů se podařilo vysvětlit mu všechny úkoly před vstupem do virtuální reality. Všem byla po celou dobu jejich „cesty“ virtuálním světem přelomu 19. a 20. století poskytnuta maximální podpora ze strany týmu Panoramy starého Mostecka i zaměstnanců muzea.

Oproti jiným testovaným skupinám je možné sdělit, že děti s AS pohyb ve virtuální realitě silně emočně prožívají, což je v případě jejich nadšení z procházení jednotlivých prostředí a plnění úkolů korunováno silně expresivními výrazy. Z 90% nemají potíž se v prostředí orientovat, pouze pro jednoho z chlapců se jednalo o tak silnou emoční zátěž, že bylo nutné celou procházku virtuální realitou rozdělit do 3 samostatných sekvencí po 15 minutách, aby bylo docíleno jeho psychické stability. U dívek byl zase problém u vypjatějších scén (jízda gondolou, let letadlem), jedna si stěžovala na silnou nevolnost v žaludeční oblasti, nicméně celou pilotáž i na vlastní žádost úspěšně dokončila. U většiny testovaných dětí je možné sdělit, že nevybočují z běžného průměru, jsou pouze expresivnější v prožívání virtuální reality (pádlují na gondole, roztahují ruce při letu letadlem, hledají-li symboly ve starověkém Egyptě neváhají se plazit po podlaze, vykřikují na celý testovací sál výrazy odpovídající jejich věku a momentálnímu rozpoložení). U všech dětí byla zaznamenána spokojenost s Modulem 1 a prosba moci si v budoucnu vyzkoušet ještě další moduly, které jsou pro Oblastní muzeum a galerii v Mostě týmem Panoramy starého Mostecka připravovány.

Terapeut Mgr. Lukáš Prostřední zhodnotil pilotáž a projekt následujícími slovy:

„Náš vzorek byla skupina specifická – děti s autismem (bez mentální retardace) a děti s obtížemi v sociálním kontaktu. Každé z dětí je originál a jinak zvládají zátěž, nejistoty, pokyny, orientaci v prostoru a čase, mají nízké sebehodnocení apod. Myslím, že to vyžaduje významnější přípravu, dotazování se, průběžnou podporu a na konce reflektování té zkušenosti. Neříkám, že toto se nedělo – jen že mohou být tací, kteří budou natolik citliví, že jim toto prostředí bude nepříjemné.“

„Projekt Panoráma starého Mostecka do určité míry vychází z obecného hodnocení toho, co dnešní mladiství vyžadují a jaké mají potřeby. Myslím, že muzea musí aktivně přistupovat s nabídkou podobných aktivit – přeci jen virtuální svět, možnost aktivně se podílet na tvoření a být součástí nějakého procesu je lákavé, zážitkové a není to nudné. Je důležité nebýt jen pasivní posluchač/pozorovatel – v dnešní době VIDA center, IQ Parků apod. je muzeum přeci jen pro zájemce/fanoušky. Nikoli jako zábava. Chápu-li to dobře, tak toto je pilotní projekt. Osobně by mě lákalo podobné putování tematickými místy české historie.“

Hodnocení jedné z maminek, doprovázejí na pilotáž dceru:

„Dobrý den, velice děkujeme za úžasný den v muzeu, za váš čas který jste nám věnovali, za prohlídku a vyčerpávající informace ke všemu, co jsme díky vám viděli!! A velmi děkujeme za možnost vyzkoušet virtuální realitu, myslím, že jste tím udělali obrovskou radost nejenom dětem, ale i nám rodičům 😁 Bylo to super a všem o vás vyprávíme a všichni se těší až si to budou moci přijet vyzkoušet. Osobně bych v programu neměnila nic, snad jen tu červenou Eiffelovku 😀 – o té každý přemýšlel, proč je červená, jinak to byl neskutečný zážitek. Určitě se do muzea zase vrátíme.“

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na viděnou při pilotáži Modulů 2 a 3!

Foto a text: Markéta Soukupová