Červnové setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR nad projektem Panoráma starého Mostecka

V pondělí 13. a v úterý 14. června 2022 se konalo v Oblastním muzeu a galerii v Mostě setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR. Cílem setkání bylo především seznámení s projektem Panoráma starého Mostecka (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378), který je spolufinancován z Evropské unie a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jež je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to konkrétně s jeho částí, která se týká virtuální reality jako prostředku pro muzejní vzdělávání. Digitální vzdělávání v poslední době i v muzejní pedagogice získalo na významu, a to zejména s posledními úpravami Rámcových vzdělávacích programů, kde je na informatiku, a její využívání napříč dalšími předměty, kladen velký důraz. Zatím jsme se v galeriích a muzeích mohli setkávat se vzdělávacími programy k výstavám a expozicím pouze pro tablety, případně mobily. Využití virtuální reality nabízí ale zcela nový, a doposud málo využívaný potenciál, proto o toto dvoudenní setkání byl velký zájem. Celkem se přihlásilo 21 galerijních a muzejních pedagogů z celé České republiky.

Mostečtí muzejníci pracují na tomto projektu Panoráma starého Mostecka již od počátku roku 2020. Jeho cílem je využít zdigitalizované historické fotografie, negativy a diapozitivy ze sbírek muzea pro zpřístupnění široké veřejnosti s přihlédnutím ke vzdělávání dětí a mládeže. Projekt, který je rozdělen do tří modulů, z nichž každá se soustřeďuje na jinou oblast, bude po třech letech zakončen právě v tomto roce.

V rámci prvního dne byl představen odborníkům a muzejním pedagogům, po úvodním slovu pana ředitele Mgr. Michala Soukupa, celý tým projektu. V dopolední části byl pak představen modul 1, který je zpracován na základě stereoskopických diapozitivů z přelomu 19. a 20. století. Virtuální realita s interaktivními úkoly tak účastníky setkání provedla Anglií, Itálií, Francií, Amerikou a Egyptem. Ve druhé části bylo možné shlédnout i krátké filmy, které vznikly pro doplnění výuky o období přelomu 19. a 20. století, a věnují se tématům vzniku fotografie a filmu, módě doby secese a průkopníkům vědy a techniky. Filmy jsou přístupné na webu edukačním projektu a mohou spolu s pracovními listy sloužit buď přímo v muzeu, nebo jako doplnění výuky ve školách.

V odpoledním programu byl představen modul 2, který je zaměřen na Mostecko a vybrané tři zajímavé události – kuřavkovou katastrofu z roku 1895, výstavbu janovské přehrady okolo roku 1914 a přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie v roce 1975. I k tomuto modulu byly připraveny dva filmy a jeden animovaný o historii Mostu. Následovala prezentace člena týmu Martina Špouly o výběru technologií tvorby VR i o výběru brýlí tak, aby muzejní pedagogové získali ucelený přehled o současných možnostech tvorby virtuálních vzdělávacích programů. Odpoledne pak bylo zakončeno prohlídkou stálé expozice Oblastního muzea a galerie v Mostě Ulrika von Levetzow: Anděl ve třpytu par.

Druhý den už byl zcela v režii Oblastního muzea a galerie v Mostě, kdy proběhla prezentace s názvem Vzdělávací činnost v OMGM, která seznámila muzejní pedagogy s typy vzdělávacích aktivit, které OMGM nabízí. Zbytek dopoledne byl věnován prohlídce vybraných výstav a práci s pracovními listy. Po obědě byl plánovaný program zakončen prohlídkou kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Oba moduly s doprovodnými dokumentárními filmy a pracovními listy byly pedagogy hodnoceny velmi kladně. Podle jejich názoru je počin mosteckého muzea galerie v rámci ČR průlomový a přináší nejenom do muzejní pedagogiky díky svému interaktivnímu pojetí mnoho inovačních prvků.

Kontakt pro novináře: Olga Kubelková, +420 775 291 903, kubelkova.o@omgm.cz

Text a foto: Olga Kubelková